* Het verschuldigde ereloon (inclusief kantoor- en verplaatsingskosten) wordt vanaf 1 februari 2014 bij de aanvang van het dossier forfaitair begroot:

- 1ste consultatie ten kantore is gratis.

- incassodossiers : success fee RPV basisbedrag volgens waarde factuurbedrag (zie hieronder overzicht) + 5% schadebeding (een te betalen voorschot à 195,00 € per dossier, welke verrekend wordt met het effectief geïnde bedrag RPV).

- geschillen ondernemingsrecht : per dossier een forfait zijnde het wettelijk vastgelegde geïndexeerde basisbedrag rechtsplegingsvergoeding (RPV) naargelang de waarde van het geschil (Koninklijk Besluit van 26/10/2007) (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek) + een success fee van 10% van het bruto gerealiseerd resultaat:
Waarde v/h. geschil RPV basisbedrag
Tot 250,00 €   195,00 €
Van 250,01 € tot  750,00 € 260,00 €
Van 750,01 € tot  2.500,00 € 520,00 €
Van 2.500,01 € tot  5.000,00 € 845,00 €
Van 5.000,01 € tot 10.000,00 € 1.170,00 €
Van 10.000,01 € tot 20.000,00 € 1.430,00 €
Van 20.000,01 € tot 40.000,00 € 2.600,00 €
Van 40.000,01 € tot 60.000,00 € 3.250,00 €
Van 60.000,01 € tot 100.000,00 € 3.900,00 €
Van 100.000,01 € tot 250.000,00 € 6.500,00 €
Van 250.000,01 € tot 500.000,00 € 9.100,00 €
Van 500.000,01 € tot 1.000.000,00 € 13.000,00 €
Boven 1.000.000,01 € 19.500,00 €
Niet in geld waardeerbaar (en strafrechtelijke verdediging politierechtbank) : 1.560,00 €
- strafdossiers correctionele rechtbank : hogervermeld ereloon politierechtbank te vermenigvuldigen met factor 1 t/m. 5 naargelang de complexiteit van het strafdossier.

Het forfaitair aangerekende ereloon is exclusief 21% BTW, welke in België vanaf 1 januari 2014 moet aangerekend worden.

Dit ereloon dient bij de aanvang van het dossier betaald te worden. De success fee wordt afgerekend na de effectieve inning van het door de tegenpartij te betalen bedrag/na de verkregen afwijzing van het door de tegenpartij gevorderde bedrag.
Kosten aan derden moet door de cliënt rechtstreeks betaald worden.

* Ingeval van hoger beroep na mijn reeds gevoerde verdediging in de procedure eerste aanleg wordt het initieel forfaitair aangerekend ereloon vervolgens gehalveerd.

* Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (OVB) AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel Polisnr. LXX034899.

* Advocaat aan de Balie Hasselt sinds 1989/na fusie Balie Limburg per 01/09/2016
KBO 0812.614.134 BTW BE0812.614.134.
Print